Vestkyl

För oss på Vestkyl AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att köpa en produkt, tjänst eller är i kontakt med oss.

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in. Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för. Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver. Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter. Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in med lämplig säkerhet. Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för. Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver. Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter. Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur Vestkyl AB behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter. 

Vestkyl AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. 

Vestkyl AB, Flöjelbergsgatan 3a, 431 35 Mölndal

E-post: gdpr@vestkyl.se

Vestkyl AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida eller när du kontaktar oss via t.ex. brev, mail, telefon och sms. Skickar du mail till oss eller kontaktar oss på telefon eller annan kommunikationsapplikation anses du samtycka till att vi får ha dina personuppgifter i våra motsvarande system för hantering av kontakten, d.v.s dina uppgifter hanteras av våra medarbetare i vårt mailsystem eller annan kommunikationsapplikation du eller våra medarbetare finner lämpligast och på de enheter som används av våra medarbetare, så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.1 När du köper en produkt eller tjänst av oss

PERSONUPPGIFTER  
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, personnummer, adress, vid bruk och beställning av produkt/tjänst. Eventloggar för felsökning av vår produkt eller tjänst kan innehålla användarid. IP nummer, datornamn, domännamn, loggtidpunkt

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Avtal samt rättslig förpliktelse. I vissa fall kan intresseavvägning användas för att ge dig maximal service.

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och lagkrav.

6.2 När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster

PERSONUPPGIFTER  
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning, ev. partner-ID.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse eller samtycke.

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

6.3 När du besöker vår hemsida

PERSONUPPGIFTER  
Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem).

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse.  
LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.4 När du är med på bild eller video

PERSONUPPGIFTER  
Bild, video.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
När du besöker event, byggområden eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. När du använder en bild i dina kontaktuppgifter i de system du använder för att kontakta oss.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse.  

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

6.5 När du medverkar som referens eller i ett uttalande

PERSONUPPGIFTER  
Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Samtycke.  

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.

6.6 När du besöker vårt kontor

PERSONUPPGIFTER Video (kameraövervakning vid utlösning av brand och inbrottslarm).  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
För att kunna tillhandahålla bevismaterial till myndighet vid inbrott eller stöld.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse.  

LAGRINGSTID  
Filmerna raderas automatiskt efter 21 dygn. 

6.7 När du söker jobb eller uppdrag hos oss

PERSONUPPGIFTER  
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Rekrytering samt nödvändig dokumentation.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse. 

6.8 När du är anställd hos oss

PERSONUPPGIFTER  
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV. Bankkontouppgifter för betalning av lön. All lagreglerad information och våra förpliktelser som rör din anställning Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter till närstående via blankett och samtycke från dem.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Nödvändig dokumentation samt för Marknadsföring av dina och våra tjänster.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.
 
LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter under din anställningstid samt maximalt 10 år efter avslutat anställning med hänvisning till rättslig förpliktelse. 

6.9 När du är leverantör åt oss

PERSONUPPGIFTER  
Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
Säkerställa en fungerande verksamhet.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
Avtal och rättslig förpliktelse.  

LAGRINGSTID  
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.pe

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Ventilationsteknik i Kungsbacka AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Vi behöver i vissa fall lämna ut adresser när underleverantörer skall köra ut material till plats. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. I fall om bidragsansökningar så som ROT så lämnas personuppgifter till ansvarig myndighet. Personuppgifter skickas även vidare till betalningsinstitut om det är så att vi saknar betalning. Vestkyl kan vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES med lämplig säkerhet. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga och lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Persondata som lagras i våra system kan komma att behandlas av vår personal i våra system vid resor utanför EU/EES.

RÄTT TILL ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.


RÄTT TILL TILLGÅNG
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.


RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.


RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.


RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Vestkyl AB på gdpr@vestkyl.se . Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
www.vestkyl.se
© 2021, Vestkyl AB – Alla rättigheter reserverade
Alla kontakter mellan er och oss sker enligt vår Integritetspolicy

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Vestkyl AB, gdpr@vestkyl.se . Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
www.vestkyl.se
© 2020, Vestkyl AB – Alla rättigheter reserverade
Alla kontakter mellan er och oss sker enligt vår Integritetspolicy

Kontakta gärna mig !

Linus Bäckström

Serviceledare – Kyla/Värme/Ventilation

Kontakta gärna mig !

Nicklas Persson

Försäljning – Kyla/Värme